Bolagsjuristen 2012

VQ deltog i veckan på IBC Euroforums tvådagars konferens Bolagsjuristen 2012, som i år hade fokus på förändringarna på juristmarknaden och hur dessa påverkar bolagsjuristens roll. Konferensen både inleddes och avslutades med blickar i kristallkulan, genom Carl Östring från Traction om framtidens förändrade juristroll för bolags- och chefsjurister och genom VQ som avslutade hela konferensen med att tala om internationella trender och förändrade krav på leverans av juristtjänster. Däremellan behandlades ämnen såsom rollen som bolagsjurist och förhållandet mellan bolagsjuristen, företagsledning, styrelse och ägarna, med tillhörande frågeställningar rörande integritet och ansvar, compliance, upphandling och beställarkompetens, legala frågor kring sociala medier och mycket mer.

I det inledande föredraget berättade Carl Östring, bolagsjurist på Traction, om hur antalet affärsjurister ökat med 40 % under en tioårsperiod sedan 1999, tack vare den otroligt lönsamma marknaden som fanns för advokatbyråer fram till den ekonomiska krisen. En utveckling som nu har stannat och där två faktorer framfördes komma att förändra branschen stort; klienternas krav på kostnadseffektivitet och den tekniska utvecklingen. Argumentet "varför automatisera när man kan använda en biträdande jurist" kommer inte vara gångbart länge till. Med mer kunniga köpare, hårdare konkurrens och mer tillgänglig information kommer advokaternas kunskapsövertag gentemot klienterna försvinna och byråerna kommer att tvingas fokusera på att leverera mervärde. De tydligaste trender som Carl förutspådde var att (i) juridik blir allt viktigare, (ii) fler bolag kommer anställda bolagsjurister, (iii) byråerna måste renodla affärsidéer och leverera mervärde, (iv) effektivare arbetssätt och (v) effektivitet genom samarbete.

I nästkommande föredrag belystes bolagsjuristens roll ur olika perspektiv av Erik B:son Blomberg, chefsjurist på Addici, Magnus Wittbom, senior counsel på Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Anders Burén, bolagjurist på AstraZeneca och Viveca Sten, tidigare chefsjurist på PostNord. Några viktiga egenskaper för en bolagsjurist som alla var eniga om var affärsintresset och förmågan att bedöma vilka juridiska risker som är viktigast ur ett verksamhetsperspektiv. Som bolagsjurist kan det ibland vara viktigare att kunna ge verksamheten snabba svar än att alltid ha 100 % rätt. Man måste kunna släppa prestigen som jurist att vara helt korrekt och istället fokusera på de delar som gynnar verksamheten. Bolagsjuristrollen kan se väldigt olika ut på olika företag vilket ger stora möjligheter för bolagsjuristen att själv utveckla och forma sin roll. Några rollbenämningar som användes som förklaringsteser ur en mer lättsam synvinkel var den superkorrekte "jurist-juristen" eller "vakt-konstapeln", förhandlaren eller "deal-junkien", bolagsjuristen i ledningens ledband och "dirigenten" som samordnar. En viktig del i uppdraget är internmarknadsföringen, att visa på proaktivitet och nytta, samtidigt som man som bolagsjurist alltid måste behålla sin integritet och självständighet. Som avslutning på diskussionen kring bolagsjuristens roll berättade Catharina Piper, chefsjurist på Carema Sjukvård och Carema Care, om sin roll i den senaste tidens turbulens och om att arbeta som jurist med offentlig upphandling och samtidigt konkurrera med sina beställare.

Under konferensens två dagar belystes även de senaste uppdateringarna inom bolagsrätten av jur.dr. Carl Svernlöv, delägare på Baker & McKenzie, utmaningar inom compliance, särskilt i ljuset av en tidigare korruptionsskandal, av Richard Ekenger, compliance officer och bolagsjurist vid Siemens Industrial Turbomachinery, upphandling och beställarkompetens av Sven Östlind, Legal & Commercial Advisor på Stena Line, jämställdhetsfrågor och varför så få kvinnor blir delägare på de affärsjuridiska byråerna av Carina Holmgren, grundare av holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ, legala frågor kring sociala medier av Agne Lindberg, delägare på Advokatfirman Delphi samt nyheter och trender inom EU:s och Sveriges konkurrensregler av Anne Vadasz-Nilsson, ställföreträdande generaldirektör inom Konkurrensverket.

Carl Thorfinn, partner på AlbihnsZacco, berättade om utmaningar i att hantera immateriella rättigheter, då dessa blir allt viktigare för verksamheten och idag står för en stor del av bolagens värde, samtidigt som det blir allt svårare eftersom utrymmet för att registrera patent och varumärken har minskat drastiskt och blivit mer gränsöverskridande. Dag Wetterberg, förlagsjurist vid Bonnierförlagen, gav sedan en intressant inblick i det praktiska arbetet i företag med  immaterialrättslig bas och de utmaningar de har med att hantera pirater, Google books och tryckfrihetsfrågor.

Konferensen avslutades sedan av Helena Hallgarn och Ann BjörkVQ som berättade om internationella trender på juristmarknaden, påverkan på juristrollen av en ökad produktifiering, outsourcing och fokus på effektivare processer, hur ny teknik och nya aktörer förändrar förutsättningarna på marknaden med ökad prispress för advokatbyråer, hur starkare och kunnigare klienter kräver mer anpassad rådgivning, förutsebarhet och fasta priser och på så sätt driver byråernas affärsutveckling mot nya typer av juridiska tjänster. VQ visade även sin malltjänst VQ Legal, som tagits fram i samarbete med Bolagsrätt Sundsvall, Elmzell Advokatbyrå och TransLegal, och som bygger på en intelligent dokumentlösning som utgår från det juridiska arbetssättet genom att skapa anpassade mallar för varje ärende. Tjänsten anses även ur ett internationellt perspektiv  så innovativ att VQ blivit inbjudna till LawTech Futures i London för att berätta om den.

På begäran listar vi här även ett antal bra artiklar som närmare belyser trender och utvecklingen på juristmarknaden:

 

Leave a comment to VQ(Mandatory, but will not be shown in the comment list)VQ in social media

You are also most welcome to follow us on

Twitter Twitter vqab

LinkedIn LinkedIn Virtual Intelligence VQ

LinkedIn LinkedIn Legal Innovation Group

Facebook Facebook VQ

Blog archive

All VQ blog posts »