Disruptiv digitalisering av juridiken – ny forskningsrapport

En forskningsrapport om digitaliseringens påverkan på marknaden för juridiska tjänster har nyligen publicerats på uppdrag av Konkurrensverket. I rapporten visar Christian Sandström på digitaliseringens möjligheter och utveckling framöver med bl.a. artificiell intelligens, samt analyserar behovet av ny kompetens och ändrat utbildningssystem och om digitaliseringen kommer att leda till disruptiva omvälvningar eller en mer linjär evolution av juridiken.

Christian Sandström, docent vid Chalmers tekniska högskola och forskningsinstitutet Ratio, har på uppdrag av Konkurrensverket kartlagt digitaliseringen av juridiska tjänster. I sin rapport redogör Christian för spridningen idag] av digitala lösningar, inverkan på konkurrensen och utreder om digitaliseringen kommer att leda till disruptiva omvälvningar utifrån olika tänkbara scenarier.

Digitaliseringen har idag nått en sådan nivå på hela juristmarknaden att den klarar vissa delar av det juridiska arbetet. Tidigare analog information är nu tillgänglig digitalt istället och kontorsarbetet har digitaliserats, vilket har lett till produktivitetsvinster. På en stor del av juristmarknaden har digitaliseringen även tagit ytterligare ett steg med teknik för mer dynamiska arbetsuppgifter, såsom att skapa och generera dokument på ett systematiskt och intelligent sätt, som VQ Legal. Här har tekniken ha uppnått en prestanda som i dagsläget medför omfattande produktivitetsvinster. Däremot har digitalisering ännu inte medför att artificiell intelligens (AI) tar över advokaternas arbete.

De som har kommit längst i utvecklingen är de stora internationella aktörerna, inklusive några av de större svenska byråerna. Under 2017 har de här aktörerna börjat göra experiment med AI-lösningar som både kan analysera information och ge rekommendationer. En tydlig implikation är dock att de svenska byråerna inte gör några egna satsningar på att utveckla AI-lösningar utan främst satsar på att anpassa internationellt tillgängliga lösningar för den svenska marknaden.

Delar av den juridiska sektorn ger uttryck för att känna sig hotad av den pågående utvecklingen med digital automation, men Christian Sandström visar på att det kan ske en omfattande spridning av digitala lösningar utan att det påverkar advokatyrket eller att de regleringar som finns runt yrkets utövande hamnar i konflikt med teknikens spridning. Advokatyrket handlar ytterst om oberoende och om att värna sin klients intressen, samt att inta en expertroll där pålitlighet och integritet är värdeord. Teknik som hjälper advokaten att lägga mer tid på verkligt värdeskapande aktiviteter för sin klient och som medför mindre tidsåtgång för rutinartade delar är därför att betrakta som förenlig med advokatyrkets institutioner. Beträffande AI-lösningar är det dock inte lika tydligt att sådana lösningar är förenliga med reglerna för att vara advokat. “Hur stor del av en tjänst kan levereras av teknik utan att advokaten förlorar sin roll och sitt ansvar? Var utkrävs ansvar om en mjukvara gör fel?”

Adoptionen av digital teknik inom juridiken kan sammanfattas med utgångspunkt iden här modellen för spridning av innovationer:

Bild 7.1

Den första fasen av digitalisering där moderna arbetsverktyg introducerades och tidigare analog information såsom mallar gjordes tillgängliga elektroniskt har i stort sett nått den övre delen av S-kurvan där endast ett fåtal inte använder sig av digitaliserat material.

Den digitala automationen i nästa steg befinner sig för närvarande i en tillväxtfas. I det här fallet kan de stora byråerna ses som en kombination av early adopters och early majority. De har budgetar för systematiskt KM-arbete och kan räkna hem IT-investeringar på ett annat vis än mindre aktörer. “Faktumet att 7 av de 10 största byråerna använder VQ Legal idag kan också tas som intäkt för att en stor del av den här kategorin har tagit till sig mer dynamiska arbetssätt,” menar Christian Sandström. “Tillväxtsiffrorna för exempelvis VQ talar också för att spridningen börjat ta fart på allvar.”

Gällande robotar och artificiell intelligens befinner sig dessa i dagsläget i den tidiga fasen av kategorin innovators, där denna tredje fas av digitalisering under 2017 har nått experimentstadiet hos de större svenska byråerna.

Paula Röttorp, partner på den nordiska advokatbyrån Hannes Snellman, bekräftar i rapporten att kännedomen ökade markant under 2016: “År 2015 var den här diskussionen ett litet pikant inslag som ett fåtal ägnade sig åt. Nu är det vad man pratar om i branschen. Det har hänt jättemycket på ett år och ännu mer kommer hända inom ett år.”

Digitaliseringen medför produktivitetsökningar, prispress och en rörelse mot mer av fasta priser. I de höglönsamma segmenten där svenska byråer konkurrerar med internationella byråer tilltar omvandlingstrycket som en följd av digitaliseringen. Den överväldigande delen av affärsjuridiken är emellertid nationell, vilket medför en lägre förändringstakt. Här finns potential för dramatiska produktivitetsökningar, med samtidigt behöver byråer också organisera sig annorlunda samt vidareutveckla kompetenser inom IT.

Bild 7.3Bild 7.4

Framväxten av AI kan på sikt bidra till att mindre byråer tar sig an större, dataintensiva ärenden. Inom enklare privatjuridik och företagsjuridik har nya aktörer skapat press på advokatbyråerna. Med hjälp av digitaliseringen sänks kostnaderna och råd-givningen standardiseras, vilket medför tilltagande pristransparens och pris-konkurrens som konsumenterna. Advokat- och juristbyråer kontrollerar idag majoriteten av marknaden, men står inför utmaningar framöver. Däremot ser inte Christian Sandström att digitaliseringen kommer medföra någon “the end of lawyers” eller att den typiske juristen inom tio år kommer vara en C3PO-liknande robot som vandrar runt i rättssalen utan nämner Michio Kakus uttalande om framtidens arbetsmarknad “The job market of the future will consist of those jobs that robots cannot perform” som en bra sammanfattning av hur digitaliseringen påverkar juristbranschen.

Läs hela rapporten här: “Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster – Snabb evolution eller teknisk revolution?” Uppdragsforskningsrapport 2017:4

Eller ta del av dessa presentationsbilder om rapporten: “Disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster” Presentation

Christian Sandström kommer även att redogöra för sina analyser från rapporten och diskutera utvecklingen på juristmarknaden tillsammans med ledande aktörer på VQ Forum den 19 oktober.

Share