Cirio Digital Forum 2021

Cirio Advokatbyrå anordnade idag en spännande förmiddag om möjligheter och utmaningar till följd av den digitala omställningen i form av fyra olika paneldiskussioner på ämnena trendspaning, deep tech, sharenting om barns integritet samt den nya plattformsekonomin.

Cirios Emma Dansbo och David Frydlinger inledde dagen med att tala om hur den digitala transformationen går allt snabbare inom alla branscher och hur de tekniska, kommersiella och legala förutsättningarna för att bedriva affärer förändras i grunden. De fyra paneldiskussionerna var sammansatta för att diskutera och analysera möjligheter och risker som följer med den digitala omställningen och utvecklingen av nya teknologier från olika synvinklar, såsom investeringsbehov, juridisk infrastruktur, integritet och hållbarhet m.m.

Den första panelen bestod av Hans Werner, VD Radar, Martin Glaumann, Partner Arthur D. Little och Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen som diskuterade de stora digitala trenderna och vilken påverkan den digitala omställningen hittills haft på olika branscher, samhället i stort, juridiken och politiken.

Hans Werner inledde med att ge ett ekonomiskt perspektiv. Idag använder vi 220 miljarder kronor för IT-investeringar samt 360 miljarder kronor om man räknar med även den industriella teknikanvändningen. Utvecklingen är snabb och har medfört en stor kompetensbrist som driver upp en rörelse med tjänsteutveckling och M&A. Bara i år har det redan genomförts 60 M&A-transaktioner i Sverige i år som påverkar IT-landskapet. Hans Werner förutspådde att de stora frågorna framöver kommer vara datacenter, som är grundvalen för vår plattformsekonomi, 5G och 6G, AI och integritetsskydd.

Åsa Zetterberg fokuserade på hur vi lyckats göra det omöjliga kopplat till Covid-pandemin möjligt med hjälp av digitalisering, och hur vi just nu står i ett möjlighetsfönster som vi ska fortsätta bevaka även om krisen är på väg över. Utvecklingen är inne i en väldigt kreativ fas, där de individer, företag och investerare som är snabbast på att lära nytt och lära om är de som kommer vinna, då de får ett stort försteg. Åsa pekade precis som Hans Werner på den stora kompetensbristen inom IT. Till år 2024 förutspår hon att 70 000 personer med spetskompetens kommer att saknas och att många redan idag måste tacka nej till affärer pga kompetensbrist. Åsa såg även stora hållbarhetsutmaningar och att cybersäkerhet och integritetsfrågor kommer hamna allt mer i fokus framöver. Hon menade att ”Kina har datan, USA har investeringarna och EU har reglerna”, men att det måste till en bättre balans för att kunna driva utvecklingen framåt på ett klokt sätt.

Martin Glaumann poängerade att digitalisering har fått en stor rock att fylla, och att det idag finns både en teknikoptimism och ett kunskapsgap. På ett sätt har digitalisering blivit demokratiserad och nu nått ut till grupper som kanske tidigare inte e-handlade eller betalade räkningar digitalt. Vidare såg han att arbetslivet i sig på ett sätt har blivit mer distanserat genom distansarbete men att världen på ett sätt har blivit mindre då digitaliseringen har knutit ihop världen via digitala möten och internationell kunskapsdelning.

Emma Dansbo och David Frydlinger tog fasta på det stora problemet med kompetensbrist framöver och nämnde den rapport som IT&Telekomföretagen nyligen publicerat om att tech är den nya basindustrin. För mer information och för att ladda ner rapporten, se Tech – Sveriges nya basindustri.

Enligt rapporten är en av techbranschens störta utmaningar att hitta rätt personer som kan utveckla affären. Det är både stor global konkurrens om spetskompetensen, samt problem med att alldeles för få kvinnor satsar på teknikutbildningar.

Som slutord poängterade Hans Werner att han såg en tydligt ökad affärsrisk, både ur ett investerings- och ett operativt perspektiv, på grund av att ledningskompetensen i teknikfrågor är för låg i många företag. Han menade att många saknar samsyn internt och att det behövs utvecklas styr- och riskmodeller för innovationsprojekt. Martin Glaumann höll med och pekade på den inneboende konflikten mellan ”speed and creativity” och kärnaffären, och Åsa Zetterberg gav som medskick till åhörarna att det handlar om att ”verksamheten måste baka sin kaka enligt nya recept och ingredienser och med nya deltagare i matlaget.”

Nästa panel bestod av Luka Crnkovic-Friis, VD och medgrundare Peltarion, Rebecka Löthman Rydå, Investment Director Industrifonden och Stefan Larsson, docent Lunds tekniska högskola, som diskuterade utmaningar med att kommersialisera banbrytande teknologier såsom AI och annan deep tech.

Inledningsvis enades de om en definition av begreppet deep tech såsom vetenskapsbaserad framåtskapande teknik som tar sig an komplexa och svåra problem och som har potential att förändra världen i stort. De förde sedan en intressant diskussion gemensamt om hur utmaningarna ser ut när det t.ex. gäller möjligheten att resa kapital, bygga framgångsrika team med rätt erfarenheter och kompetenser samt skapa kommersiell användning för tekniken. Det område som de såg som intressant att fokusera på var gränslandet mellan bioteknik och AI, samt teknikutveckling för att kunna lösa klimathotet. Som Rebecka Löthman Rydå påpekade tror många att tekniken för detta redan finns, men om vi ska kunna uppnå klimatmålen behövs både kommersialisering och mer forskning.

När det gäller det befintliga regelverket stack Luka Crnkovic-Friis ut hakan och menade att otydlighet och implementation av GDPR har lett till osäkerhet, som kanske t.o.m. lett till fler dödsfall än nödvändigt under pandemin, då man inte vågade använda datan man hade för smittspårning.

Ett stort problem som de alla såg var behovet av investerare som har kompetens att kunna bedöma forskningen och som kan ha andra värderingsmodeller som passar för denna verksamhet som inte kommer kunna ge avkastning lika snabbt.

De två efterföljande paneldiskussionerna behandlade ämnena sharenting, dvs barns integritet på nätet när vuxna delar bilder och annan information om dem, samt möjligheter och utmaningar med den nya plattformsekonomin. Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD Doctrin, Sheila Florell, Chefsjurist Vasakronan och Daniel Lindén, CPO Tibber, diskuterade vad det är som driver fram denna affärsmodell som vi först sett inom taxi- och hotellbranschen, men som nu slår igenom i bransch efter bransch. Vilka möjligheter och risker finns, kommersiellt och legalt och hänger lagstiftningen med i regleringen av denna typ av företag och affärsmodell, som ofta kan få en mycket stark marknadsställning?

Sammantaget innehöll dagen många konkreta och intressanta inlägg kring hur vi kan ta tillvara den digitala omställningen med hjälp av bland annat data och olika former av samarbeten och vilka begränsningar som vi måste förhålla oss till såsom regelverk och kompetensbrist.

För mer information om dagen, se Cirio Digital Forum.

Share